بررسی دما در زمان پلت کردن محصولات حساس به دما: تغییرات دما در طی فرایند پلت کردن

بررسی دما در زمان پلت کردن محصولات حساس به دما (دانلود مقاله)

 

دامهای امروزی به صورت کامل با خوراک پلت تغذیه می شوند. خوراک پلت عملکرد بهتری را در حیوانات )میانگین افزایش
وزن و ضریب تبدیل خوراک( نسبت به خوراک های معمول آردی نشان میدهد

Related Posts

No results found

You must be logged in to post a comment.
Menu