پری کاندیشنینگ در اکستروژن خوراک آبزیان  (قسمت اول)

دانلود مقاله:  

از پری کاندیشنینگ در تولید خوراک استفاده می شود و شامل افزودن رطوبت و حرارت به خوراک قبل از اکستروژن یا پلت
کردن می باشد…. ادامه مطلب

 

 

 

Related Posts

No results found

You must be logged in to post a comment.
Menu