فیت اکسیر
تاپ اکسیر
مرحله یک
مرحله دو
فیت اکسیر

آنالیز کنسانتره %5 فیت اکسیر

مقادیر فوق براساس قابلیت هضم ایلئومی(SID) اعلام شده است.

مواد تشکیل دهنده کنسانتره : کلسیم فسفات، اسیدهای آمینه، مکمل اختصاصی ویتامینه و معدنی، آنزیم، کولین کلراید، آنتی اکسیدان و سایر افزودنی­های مجاز حجم دهنده و پر کننده.

کنسانتره فاقد آنتی بیوتیک و هورمون می باشد.

در صورت درخواست مشتری، شرکت قادر به استفاده از محرک ­های رشد و سایر افزودنیهای مجاز می­باشد.

آنالیز کنسانتره %2.5 فیت اکسیر

مقادیر فوق براساس قابلیت هضم ایلئومی(SID) اعلام شده است.

مواد تشکیل دهنده کنسانتره : کلسیم فسفات، اسیدهای آمینه، مکمل اختصاصی ویتامینه و معدنی، آنزیم، کولین کلراید، آنتی اکسیدان و سایر افزودنی­های مجاز حجم دهنده و پر کننده.

کنسانتره فاقد آنتی بیوتیک و هورمون می باشد.

در صورت درخواست مشتری، شرکت قادر به استفاده از محرک ­های رشد و سایر افزودنیهای مجاز می­باشد.

تاپ اکسیر

آنالیز کنسانتره %5تاپ اکسیر

مقادیر فوق براساس قابلیت هضم ایلئومی SID اعلام شده است.
مواد تشکیل دهنده کنسانتره : کلسیم فسفات، اسیدهای آمینه، مکمل اختصاصی ویتامینه و معدنی، آنزیم، کولین کلراید، آنتی اکسیدان و سایر افزودنیهای مجاز حجم دهنده و پر کننده. کنسانتره فاقد آنتی بیوتیک و هورمون می باشد. در صورت درخواست مشتری، شرکت قادر به استفاده از محرک های رشد و سایر افزودنیهای مجاز میباشد

آنالیز کنسانتره %2.5 تاپ اکسیر

مقادیر فوق براساس قابلیت هضم ایلئومیSID اعلام شده است.
مواد تشکیل دهنده کنسانتره : کلسیم فسفات، اسیدهای آمینه، مکمل اختصاصی ویتامینه و معدنی، آنزیم، کولین کلراید، آنتی اکسیدان و سایر افزودنیهای مجاز حجم دهنده و پر کننده. کنسانتره فاقد آنتی بیوتیک و هورمون می باشد. در صورت درخواست مشتری، شرکت قادر به استفاده از محرک های رشد و سایر افزودنیهای مجاز میباشد

مرحله یک

آنالیز کنسانتره %5 مرحله یک

مقادیر فوق براساس قابلیت هضم ایلئومی(SID) اعلام شده است.

مواد تشکیل دهنده کنسانتره : کلسیم فسفات، اسیدهای آمینه، مکمل اختصاصی ویتامینه و معدنی، آنزیم، کولین کلراید، آنتی اکسیدان و سایر افزودنی­های مجاز حجم دهنده و پر کننده.

کنسانتره فاقد آنتی بیوتیک و هورمون می باشد.

در صورت درخواست مشتری، شرکت قادر به استفاده از محرک ­های رشد و سایر افزودنیهای مجاز می­باشد.

آنالیز کنسانتره %2.5 مرحله یک

مقادیر فوق براساس قابلیت هضم ایلئومی(SID) اعلام شده است.

مواد تشکیل دهنده کنسانتره : کلسیم فسفات، اسیدهای آمینه، مکمل اختصاصی ویتامینه و معدنی، آنزیم، کولین کلراید، آنتی اکسیدان و سایر افزودنی­های مجاز حجم دهنده و پر کننده.

کنسانتره فاقد آنتی بیوتیک و هورمون می باشد.

در صورت درخواست مشتری، شرکت قادر به استفاده از محرک ­های رشد و سایر افزودنیهای مجاز می­باشد.

مرحله دو

آنالیز کنسانتره %5 مرحله دو

مقادیر فوق براساس قابلیت هضم ایلئومی(SID) اعلام شده است.

مواد تشکیل دهنده کنسانتره : کلسیم فسفات، اسیدهای آمینه، مکمل اختصاصی ویتامینه و معدنی، آنزیم، کولین کلراید، آنتی اکسیدان و سایر افزودنی­های مجاز حجم دهنده و پر کننده.

کنسانتره فاقد آنتی بیوتیک و هورمون می باشد.

در صورت درخواست مشتری، شرکت قادر به استفاده از محرک ­های رشد و سایر افزودنیهای مجاز می­باشد.

آنالیز کنسانتره %2.5 مرحله دو

مقادیر فوق براساس قابلیت هضم ایلئومی(SID) اعلام شده است.

مواد تشکیل دهنده کنسانتره : کلسیم فسفات، اسیدهای آمینه، مکمل اختصاصی ویتامینه و معدنی، آنزیم، کولین کلراید، آنتی اکسیدان و سایر افزودنی­های مجاز حجم دهنده و پر کننده.

کنسانتره فاقد آنتی بیوتیک و هورمون می باشد.

در صورت درخواست مشتری، شرکت قادر به استفاده از محرک ­های رشد و سایر افزودنیهای مجاز می­باشد.

Menu